PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Neizglītotie parasti savās likstās vaino citus; iesācēji – paši sevi; pilnīgi izglītotie nevaino nedz kādu citu, nedz arī paši sevi. Epiktēts

Sākums » Resursi » NLP » Kursu programmas » NLP praktiķis – kursu programma

NLP praktiķis – kursu programma

Dalībnieki
Lietišķi cilvēki, uzņēmēji, personāla speciālisti, vadītāji, pedagogi, studenti, mediķi, kouči, psihologi – ikviens, kam ir patiesa interese par praktisko psiholoģiju un iespējām pilnveidot savu personību, kā arī vēlme praktiski apgūt mūsdienīgas metodes sava potenciāla izmantošanai.

Kursu mērķi

 • Apgūt cilvēkiem draudzīgas NLP metodes, pamatprincipus un konkrētas tehnikas, savstarpējo attiecību un personības pilnveidošanas kontekstā.
 • Praktiskajās nodarbībās iemācīt personīgās meistarības un veiksmīgu cilvēku domāšanas un darbības pamatprincipus.
 • Veidot priekšstatu un praktiskas iemaņas par zemapziņas neierobežoto iespēju izmantošanu harmoniskas dzīves veidošanā.
 • Iepazīstināt ar koučingu un paškoučingu, kā NLP zināšanu un prasmju praktiskā pielietojuma veidu.

Jūs iegūsiet
Prasmi viegli un veiksmīgi veidot attiecības ar līdzcilvēkiem un lietderīgi izmantot savas bezgalīgās iespējas. Kursa dalībnieki iemācīsies efektīvas mērķu formulēšanas metodes, kā arī dažādus savas personības pilnveidošanas un korekcijas paņēmienus, kas ļaus kļūt apmierinātiem un vēl veiksmīgākiem dažādās dzīves jomās.

Kāpēc?
Neirolingvistiskā programmēšana (NLP) ir psiholoģijas nozare, kam pamatus pagājušā gadsimtā lika entuziasma pilni cilvēki, kuri vēlējās izprast, kas ir cilvēka ģenialitātes un pilnības pamatā. Mūsdienās NLP vienlaicīgi ir gan paņēmienu, gan tehniku komplekts, kas dod mums iespēju soli pa solim pārvaldīt savu smadzeņu darbību un emocionālos stāvokļus, veidot labas un efektīvas attiecības ar sevi pašu un citiem cilvēkiem. NLP ļauj arī modelēt un pārņemt citu cilvēku veiksmīgu pieredzi jebkurā dzīves jomā.

Pasniedzēji
Indra Melbārde, M.A. NLP, NLP trenere,
Artūrs Zeltiņš, M.A. NLP, NLP treneris.

Pieaugušo interešu izglītības programma

„NEIROLINGVISTISKĀS PROGRAMMĒŠANAS
PRAKTIĶA PAMATKURSS”

Kursi (190 akadēmiskās stundas)
Programma pilnveidota 2023. gadā.

Lai veicinātu NLP zināšanu un iemaņu pielietojamību ikdienas dzīvē, NLP praktiķa zināšanas un prasmes tiek mācītas 4 tematiskās daļās:

I Komunikācijas meistarība (60 stundas – klātienē vai attālināti)
II Vēlmju piepildīšanas tehnoloģijas. Paškoučings.(40 stundas – klātienē vai attālināti)
III Māksla valdīt pār savām emocijām (40 stundas – tikai klātienē)
IV Mans jaunais „ES” + NLP zināšanu integrācija, sertifikācija (50 stundas – tikai klātienē)


I + II + III + IV = NLP praktiķis (190 akadēmiskās stundas)
 


I Komunikācijas meistarība (60 stundas)
Ir cilvēki, kuri no dabas ir veiksmīgi, kuriem ir viegli saprasties ar citiem cilvēkiem un kuri viegli prot veidot labas attiecības. Tas nav tikai iedzimts talants, bet gan spēju kopums, kuras pavisam viegli var iemācīties jebkurš. NLP praktiķu kursa I daļā, apgūstot NLP ābeci, ikviens pilnveido savas saskarsmes prasmes un veselīgu pasaules uztveri. Iepazīstot NLP pamatus, atklājam, ka iespējams ir viss, kam ticam. Praktiskie vingrinājumi ļaus atklāt jaunas nianses saskarsmē ar citiem cilvēkiem un iemācīs labāk saprast pašam sevi.

 • NLP – mācība par veiksmīgu cilvēku stratēģijām.
 • NLP vēsture un attīstības tendences.
 • Pozitīvas pasaules uztveres pamatprincipi.
 • Veiksmīga apmācības procesa priekšnoteikumi.
 • Refreimings – prasme elastīgi mainīt attieksmi.
 • Kalibrēšana – prasme vērot un pamanīt atšķirības cilvēka uzvedībā.
 • Prasme izraisīt uzticēšanos.
 • Kongruence – prasme būt dabiskam un brīvam jebkurā situācijā.
 • Ētika un ekoloģija.
 • Prasme pielāgoties sarunu biedram.
 • Verbālā un neverbālā pielāgošanās.
 • Raports. Vadīšana.
 • Ķermeņa valoda – galvenā informācija par cilvēku.
 • Prasme izteikt cieņas pilnu vērtējumu.
 • Kritikas veidi. Kā uztvert kritiku.
 • Vingrinājums „Veiksminieka stratēģija”.
 • Cilvēku pasaules uztveres īpatnības (vizuāļi, audiāļi, kinestētiķi, digitāļi).
 • Reprezentatīvās sistēmas.
 • Metamodelis – prasme uzdot jautājumus un iegūt informāciju.
 • Metaprogramma „Iekšējā reference – Ārējā reference”.
 • Loģiskie apziņas līmeņi.
 • Vērtības un uzskati.
 • Loģisko apziņas līmeņu atspoguļojums valodā.
 • NLP pamatpieņēmumi.

II Vēlmju piepildīšanas tehnoloģijas. Paškoučings. (40 stundas)
Mācoties NLP praktiķu kursu II daļā, Jūs radīsiet atbildes uz svarīgiem jautājumiem: „Ko es vēlos? Kas manā dzīvē ir vissvarīgākais? Kāpēc es esmu šajā pasaulē?” Uzzināsiet mērķu izvirzīšanas noslēpumus un apzināsiet savus resursus, kuri ikvienam ir daudz vairāk, nekā apzinātais prāts spēj noticēt. NLP tehnikas ļauj savus mērķus ātri un efektīvi. Iespējams, tieši tagad būs pienācis laiks piepildīt vēlmi uzlabot attiecības ar kādu problēmcilvēku.

 • Efektīvu mērķu izvirzīšanas likumi.
 • Dzīves līdzsvara princips.
 • Mērķu realizēšanai nepieciešamie resursi.
 • Iekšējie resursi. Ārējie resursi.
 • Mērķu ekoloģijas pārbaude.
 • Koučings – NLP zināšanu un prasmju izmantošana praksē.
 • Paškoučings.
 • Koučinga pamatprincipi.
 • S.C.O.R.E. modelis.
 • Prasme apkopot informāciju un dot padomus, izmantojot S.C.O.R.E. modeli.
 • Karpmana trijstūris.
 • Dekarta koordinātas – iespēja pārbaudīt mērķa lietderību.
 • Metamodelis – vispārinājums un izkropļojums.
 • Paterni – stereotipi, kuros mēs dzīvojam.
 • Paternu pārveidošanas mehānismi.
 • T.O.T.E. modelis.
 • Tehnika „Jaunas uzvedības ģenerators”.
 • Jauno izmaiņu pielāgošana nākotnei.

III Māksla valdīt pār savām emocijām (40 stundas)
Dzīvē ikvienam gadās satikt dažādus cilvēkus un būt dalībniekiem dažādās situācijās, kad emocijas ņem virsroku. NLP praktiķu III daļā Jūs iemācīsieties vienkāršus un efektīvus, ikdienā izmantojamus paņēmienus, kas ļaus iegūt kontroli pār savām emocijām. Bailes un satraukums, kas nereti ir sabiedrotais atbildīgās dzīves situācijās, paliks pagātnē. Tā vietā Jūs iegūsiet atbrīvotību un vēl vairāk prieka par savu dzīvi.

 • Asociēšanās. Disociēšanās.
 • 4 stratēģijas, kā cilvēki izmanto asociēšanos un disociēšanos.
 • Lingvistiskās atslēgas.
 • Fizioloģiskie marķieri – neviltojamie ķermeņa signāli.
 • Prasme raksturot cilvēka emocionālo stāvokli pēc ārējām pazīmēm. Kalibrēšana.
 • Kā viegli iemācīties NLP tehnikas.
 • Vingrinājums „Asociēšanās un disociēšanās uz laika līnijas”.
 • Sekundārais izdevīgums.
 • Enkuri.
 • Emociju intensitātes izmainīšana.
 • Prasme atjaunot pozitīvus emocionālos resursu stāvokļus.
 • Vingrinājums “Patīkamu atmiņu pirmsākumu meklēšana”.
 • Prasme būt veiksmīgam un pārliecinātam stresa situācijās.
 • Tehnika „Pilnības aplis”.
 • Prasme neitralizēt negatīvus emocionālos stāvokļus.
 • Tehnika „Enkuru sadursme”.
 • Tehnika „Personīgās pieredzes izmainīšana”.
 • Trīs uztveres pozīcijas.
 • Tehnika „Komunikācijas pilnveidošana ar trīs uztveres pozīciju palīdzību”.

IV Mans jaunais ES + NLP praktiķa kursa zināšanu integrācija (50 stundas)
NLP praktiķu kursu IV daļā Jūs varēsiet izvēlēties, kuras savas personības iezīmes uzlabot un pilnveidot, izmantojot jau apgūtās NLP prasmes. Būtiska loma sevis pilnveidošanā ir prasmei ieklausīties intuīcijā, prasmei sazināties ar savu zemapziņu. NLP praktiķis to prot. Kursu noslēgumā būs iespēja zinošu ekspertu vadībā izbaudīt NLP praktiķu sertifikāciju un piedzīvot gandarījumu par apgūtajām prasmēm.

 • Tehnika „Loģisko apziņas līmeņu integrācija”.
 • Submodalitātes – pirmatnējās informācijas saglabāšanas pamatvienības.
 • Neērtības sajūtas neitralizēšana.
 • Tehnika „Submodalitāšu izmainīšana”.
 • Prasme elastīgi mainīt savus ieradumus.
 • „Vēziena tehnika”.
 • Teorija par daļām.
 • Daļu sekundārā izdevīguma noteikšana.
 • Tehnika „Konflikta daļu integrācija”.
 • Tehnika „Atkarības noņemšana”.
 • Prasme izteikt kvalitatīvu vērtējumu no 3 uztveres pozīcijām.
 • NLP konsultanta darba analīze.
 • Tehnika „V. Disneja daiļrades stratēģija”.
 • Eksāmens par NLP praktiķa kursa zināšanām un iemaņām:
  • NLP terminu zināšana un izpratne,
  • NLP pamatpieņēmumi,
  • prasme izvēlēties piemērotas NLP tehnikas un paņēmienus,
  • NLP tehniku demonstrācija,
  • Iegūto zināšanu integrācija.
 • Tehnika „Mans jaunais ES”.

NLP praktiķa kursa sertifikācija paredzēta jūnijā.
Noslēdzošā integrācijas nodarbība paredzēta septembrī.

Citi raksti šajā sadaļā:
Sadaļa: Kursu programmas

Saistītie kursi

NLP praktiķis – trešdienu vakaros
No 11. septembra – klatiene. NLP ir mācība par personīgo meistarību. NLP dod iespēju iemācīties soli pa solim pārvaldīt SAVU smadzeņu darbību, emocionālos stāvokļus un veidot labas attiecības.
Komunikācijas meistarība (kursu NLP praktiķis 1. daļa)
No 13. augusta – tiessaiste. Prasme viegli saprasties ar citiem cilvēkiem nav tikai iedzimts talants, bet gan spēju kopums, kuru viegli var iemācīties jebkurš.
NLP praktiķis – sestdienās
No 14. septembra – klatiene. NLP ir mācība par personīgo meistarību. NLP dod iespēju iemācīties soli pa solim pārvaldīt SAVU smadzeņu darbību, emocionālos stāvokļus un veidot labas attiecības.
NLP praktiķis (3. un 4. daļa)
No 28. augusta – klatiene. Vienkārši un efektīvi, ikdienā izmantojami paņēmieni, lai iegūtu kontroli pār savām emocijām. Jūs uzlabosiet un pilnveidosiet savas personības iezīmes, izmantojot jau apgūtās NLP prasmes.
Vēlmju piepildīšanas tehnoloģijas. Paškoučings (kursu NLP praktiķis 2. daļa)
No 12. novembra – tiessaiste. Mācoties NLP praktiķu kursu 2. daļā, Jūs radīsiet atbildes uz svarīgiem jautājumiem: „Ko es vēlos? Kas manā dzīvē ir vissvarīgākais? Kāpēc es esmu šajā pasaulē?