PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Neviens nevar likt tev justies mazvērtīgākam bez tavas līdzdalības.

Eleonora Rūzvelta

Sākums » Resursi » NLP » Kursu programmas » NLP meistars

NLP meistars

Dalībnieki
Personīgās meistarības pilnveidošanas kurss tiem NLP zinātājiem, kuri apgūstot NLP pamatiemaņas, izbaudījuši lieliskas pārmaiņas un sasniegumus savā dzīvē, vēlas savu pašizaugsmes un NLP apgūšanas ceļu turpināt.
Šajos kursos bez papildus pārbaudījumiem tiks uzņemti klausītāji, kuri ir Personības pilnveidošanas centrā sertificēti NLP praktiķi. Citi interesenti ar priekšzināšanām NLP (sertificēti NLP praktiķi) tiks uzņemti pēc individuālas sarunas ar pasniedzēju un NLP pamatiemaņu pārbaudes.

Kursu mērķi

 • Veicināt pašpietiekamas, radošas un harmoniskas personības veidošanos.
 • Popularizēt NLP kā efektīvu un cilvēkam draudzīgu mūsdienīgu praktiskās psiholoģijas virzienu, kas balstās uz sistēmisku un radošu pieeju cilvēka pieredzei.
 • Iepazīstināt ar koučinga pamatprincipiem un NLP metožu izmantošanu koučingā.

NLP meistaru kursos Tu iegūsi:

 • Iespēju profesionālā vidē turpināt darbu personīgās meistarības elementu attīstīšanā sevī.
 • Attīstīt un noslīpēt līdz pilnībai tās dzīves kvalitātes, kuras sāki pilnveidot NLP praktiķu kursos.
 • Padziļinātu izpratni par savu vērtību hierarhiju un to īstenošanas ceļiem.
 • Apgūsi efektīvas mērķu un savas misijas realizēšanas tehnikas un iegūsi skaidrību par saviem dzīves mērķiem.
 • Prasmi veikt koučinga sesiju, izmantojot savas NLP zināšanas.
 • Apgūsi koučinga pamatiemaņas un cilvēku vadību koučinga stilā.
 • Palielināsi savu vadītāja un līdera potenciālu.
 • Apgūsi savu un citu cilvēku sasniegumu modelēšanas pamatprincipus.
 • Efektīvus paņēmienus savu uzskatu korekcijai un pilnveidošanai.
 • Prasmi neapzinātās kompetences līmenī ikdienas dzīvē izmantot zināšanas par metaprogrammām.
 • Attīstīsi elastību darbā ar saviem emocionālajiem stāvokļiem.

Pasniedzēji
Indra Melbārde, M.A. NLP, NLP trenere,
Artūrs Zeltiņš, M.A. NLP, NLP treneris.

Pieaugušo interešu izglītības programma

„NEIROLINGVISTISKĀS PROGRAMMĒŠANAS
MEISTARA KURSS”

220 akadēmiskās stundas.
Programma pilnveidota 2020. gadā.
Programmas tēmu secība var būt mainīta.

Dalībnieki.
Sertificēti NLP praktiķi.

I daļa
Mērķi un personīgās meistarības pamatprincipi. Izcilība.

 • Tests par NLP pamatzināšanām.
 • NLP meistaru kursa standarti.
 • Personīgās meistarības pamatprincipi.
 • Savas misijas un vīzijas apzināšanās.
 • Aktīvā fantazēšana „Aizej tur, nezin kur; atnes to, nezin ko”.
 • Bagāts konteksts.
 • Tehnika „Daudzpusīgs mērķa apraksts”.
 • Tehnika „Personības kodola noteikšana”.
 • Tehnika „Spēka zona”.

II daļa
Koučings ar NLP. Motivācija.

 • Koučinga veidi. Koučinga process.
 • Pamatprincipi darbā ar klientu.
 • Kouča darba organizācija.
 • Kouča pamatkompetences.
 • Koučinga sesijas struktūra.
 • “Koučinga rats”.
 • Efektīvu jautājumu uzdošana.
 • NLP instrumentu izmantošana koučingā.
 • Koučinga prasmju izmantošana ikdienā.
 • Paškoučings ar NLP.
 • Modelis “Džohari logs” savas personības izzināšanai.
 • Tehnika “Personības kodola noteikšana”.
 • Tehnika “Personības balansēšana”.

III daļa
Veiksmīgu personību modelēšana – NLP pamatmetode.

 • Izcilība. Izcilības modelēšana.
 • Modelēšanas pamatprincipi un pielietojums.
 • Stratēģijas, to veidi un uzbūve.
 • T.O.T.E. modelis – stratēģiskās domāšanas pamatmodelis.
 • Evokācija. Evokācijas veidi.
 • Stratēģiju noteikšana.
 • Modelēšanas pamatsoļi pēc Grindera un Bendlera.
 • Modelēšanas metodes: II, III, un I pozīcijas modelēšana.
 • Modelēšanas veidi: tiešā un netiešā modelēšana.
 • Mācīšanās modelējot.
 • Stratēģijas pieraksts.
 • Mikro stratēģiju pieraksta pamatprincipi.
 • Paterni modelēšanā.
 • Augstas kvalitātes modelēšanas jautājumi.
 • Personīgo un citu cilvēku stratēģiju modelēšana.

IV daļa
Metaprogrammu izmantošana ikdienā – komunikācijas meistarības pamats.

 • Kas ir metaprogrammas?
 • Prasme noteikt savas un citu cilvēku metaprogrammas.
 • Metaprogrammu praktiskās izmantošanas iespējas veiksmīgā biznesā un ikdienas saskarsmē.
 • Motivācijas metaprogramma.
 • Lēmumu pieņemšanas metaprogramma.
 • Metaprogramma “Globālais – Detalizētais”.
 • Metaprogramma “Kopīgais – Atšķirīgais”.
 • Metaprogramma “Aktīvais – Pasīvais”.
 • Metaprogramma “Pats – Citi”.
 • Metaprogramma “Iespēja – Nepieciešamība”.
 • Metaprogramma “Plānotāji – Brīvie”.
 • Metaprogramma “Primārā interese”, u.c.
 • Metaprogrammu profila noteikšana.
 • Prasme pielāgoties un vadīt, izmantojot metaprogrammas.
 • 4. pozīcija – objektīvs vērtējums par sevi.
 • Tehnika “Savas kartes paplašināšana, izmantojot 4 pasaules uztveres pozīcijas”.
 • Metaprogrammu izmantošana ikdienas komunikācijā, biznesā un koučingā.
 • Kā prognozēt cilvēka uzvedību pēc viņa metaprogrammas.
 • Metaprogrammu mainīšanas metodes.
 • Tehnika “Metaprogrammu lineārā skalēšana”.

V daļa
Argumentēšanas un ietekmēšanas tehnikas – valodas fokusi.

 • Prasme uzdot jautājumus un iegūt informāciju.
 • Metamodeļa izmantošana darbā ar pārliecībām.
 • Ainavas modelis – no šaubām uz jaunu pārliecību.
 • Valodas fokusi – kā ietekmēt un mainīt cita cilvēka domas un uzskatus.
 • Kā veiksmīgi atbildēt uz jebkuru jautājumu.
 • Efektīva argumentācija darbā ar iebildumiem.

VI daļa
Prasme koriģēt un veidot savus uzskatus – veiksmīgas dzīves pamats.

 • Uzskatu veidi un uzbūve.
 • Uzskata sekundārais izdevīgums.
 • Uzskata maiņas ekoloģija.
 • Personīgās uzskatu programmas veidošana.
 • Tehnika „Veco uzskatu muzejs”.
 • Tehnika „Jauna uzskata iestrāde”.
 • Tehnika „Ierobežojošo uzskatu maiņa ar submodalitāšu palīdzību”.

VII daļa
Meistarības elementu integrācija, sertifikācija.

NLP meistaru sertifikācija:

 • NLP konsultanta darba analīze, sniedzot kvalitatīvu atgriezenisko saiti.
 • Metaprogrammu profila noteikšana nepazīstamiem cilvēkiem.
 • Klienta uzdevuma risināšana, izmantojot NLP un koučinga paņēmienus.
 • Ierobežojoša uzskata pārveidošana un manipulāciju neitralizēšana ar metamodeļa, refreiminga, valodas fokusu un citu valodas instrumentu palīdzību.

Integrācijas nodarbība notiek pēc sertifikācijas – septembrī.

Tas būs interesanti un aizraujoši, bet ne vienkārši!