PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Līderība ir māksla panākt, lai kāds cits dara to, ko tu vēlies, jo viņš pats to vēlas darīt. Dvaits D. Eizenhauers

Sākums » Resursi » NLP » Par NLP apmācības standartiem

Par NLP apmācības standartiem

Pašlaik neirolingvistiskā programmēšana ir populāra daudzās pasaules valstīs. Atcerēsimies, ka šīs mācības pirmsākumi veidojās pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados Amerikas Savienotajās Valstīs.

NLP attīstījās tik strauji, ka ātri vien radās vajadzība NLP zināšanas apkopot un sistematizēt, lai plānveidīgi varētu apmācīt cilvēkus šajā tik efektīvajā zinātnē. 1978. gadā notika pirmais sertificētais NLP apmācības kurss „NLP praktiķis”, Džona Grindera, Ričarda Bendlera, Džudites Delozjē, Leslijas Kameronas, Deivida Gordona un Merijas Besas Maersas vadībā. Pirmo NLP paraktiķu vidū bija arī tādi visā pasaulē slaveni psihologi kā Stīvs un Konira Andreasi, Enna Entusa u.c. Turpmākie gadi NLP vēsturē bija notikumiem bagāti – klāt nāca arvien jaunas un jaunas zināšanas, jauni atklājumi, tika apmācīti pirmie sertificētie NLP meistari un NLP treneri, tika radītas pirmās NLP asociācijas, visā pasaulē tika izveidoti neskaitāmi NLP centri.

Kopš NLP pirmsākumiem vienmēr ir bijis aktuāls jautājums par NLP apmācības kvalitāti. Laika gaitā ir izveidojusies NLP apmācības trīspakāpju sistēma.
– NLP praktiķis,
– NLP meistars,
– NLP treneris.

Iesācējiem paredzēts kurss „NLP praktiķis”. Šajā kursā tiek sniegtas NLP pamatzināšanas, kursantiem tiek iemācītas NLP pamattehnikas. Vidējais NLP praktiķu apmācības ilgums ir vismaz 21 diena, kaut ir treneri (R, Dilts, Dž. Delozje, E. Entusa), kas NLP praktiķus apmāca 35 – 40 dienās.

Kvalitatīvai NLP apmācībai ir raksturīgas ilgstošas praktiskās nodarbības, jo tikai vingrinoties var kvalitatīvi apgūt neirolingvistisko programmēšanu tā, lai to efektīvi izmantotu praksē. Ja NLP apmācības process norit lekciju un demonstrējumu formā, bez daudzskaitlīgiem praktiskiem vingrinājumiem, tad, labākajā gadījumā, var gūt priekšstatu par NLP. Nereti NLP praktiķa kursa darībnieki apmācību procesā gūst impulsus jauniem pagriezieniem savā dzīvē; pasauli un paši sevi ierauga pavisam jaunā gaismā, kas ļauj būt veiksmīgākiem, laimīgākiem, ar dzīvi apmierinātākiem. NLP vingrinājumi un tehnikas ir kā efektīvi instrumenti, kurus katrs var izmantot savas personības pilnveidošanai. NLP trenera uzdevums ir iemācīt kursu dalībniekiem pašiem dažādas prasmes praktiski izmantot savas dzīves pilnveidošanā. NLP praktiķa kurss beidzas ar iegūto zināšanu integrāciju un zināšanu un prasmju pārbaudi pieredzējušu NLP speciālistu vadībā. Vēlams, lai NLP praktiķu apmācību veiktu sertificēts NLP treneris, kurš ir speciāli apmācīts, un kura zināšanas ir daudz dziļākas par NLP praktiķu zināšanām.

Pēc NLP praktiķa kursa beigšanas un eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka minētais cilvēks teorētiskā un praktiskā līmenī ir apguvis NLP praktiķa zināšanas (NLP Practitioner) un prot tās izmantot praksē dažādās dzīves jomās. Šāda standartizēta NLP praktiķu apmācība ļauj NLP praktiķa sertifikātu īpašniekiem turpināt NLP zināšanu apguvi NLP meistaru kursā dažādos NLP centros. Personības pilnveidošanas centrā NLP praktiķu apmācības programma kopš 2002. gada tiek realizēta ciešā sadarbībā ar A. Pligina Maskavas neirolingvistiskās programmēšanas centru „NLP izglītībā” Ņemot vērā praktiskā darba pieredzi un NLP praktiķa kursa klausītāju ieteikumus, šī programma katru gadu tiek pilnveidota.

Neirolingvistiskās programmēšanas apmācības nākošā pakāpe ir „NLP meistars”. Šajā kursā liela uzmanība tiek pievērsta praktisko iemaņu attīstīšanai un jaunu zināšanu apguvei. Atšķirībā no NLP praktiķa kursa, kurā ir jāiemācās noteikts NLP pamatzināšanu apjoms, meistaru kursā galvenais akcents likts uz personīgās meistarības un radošā potenciāla attīstību. NLP meistaru kursa klausītājiem nepieciešamas NLP pamatzināšanas un prasmes, jo tās NLP meistaru kursā netiek mācītas. Dažādās NLP apmācības iestādēs, dažādu NLP treneru kursi ir atšķirīgi, jo programma ir trenera individuālā daba rezultāts, kas balstīts uz bagātu personīgo pieredzi cilvēkmeistarības jomā. NLP meistara kursa ilgums ir vismaz 20 dienas, to vada sertificēti NLP treneri un noslēgumā ir jānokārto eksāmens, kurā tiek demonstrētas kursā iegūtās prasmes. NLP meistaru kursa sertifikācija ilgst divas dienas. Pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas tiem, kas uzrādījuši prasībām atbilstošas zināšanas un iemaņas, tiek izsniegts sertifikāts „NLP Meistars” (Master Practiticioner in the Art and Science of NLP), saīsināti – M.A. NLP.

Noslēdzošā NLP apmācības pakāpe ir „NLP treneris”, kura ilgums ir vismaz 17 dienas. Pēdējos gados vērojams šī apmācības kursa sadalījums atbilstoši trenera tālākai darbībai – NLP praktiķu treneris, NLP meistaru treneris un NLP treneru treneris. NLP treneru apmācības procesā galvenā uzmanība nav veltīta jaunām zināšanām NLP, bet gan tam, kā NLP zināšanas vislabāk iemācīt citiem, kā izmantojot NLP pamatprincipus, padarīt NLP apguvi vieglu un aizraujošu. Liela vērība tiek veltīta tam kā treneris kontaktējas ar saviem audzēkņiem, kā veido dinamisku apmācības procesu, kā pārzin NLP kopumā utt.

Neirolingvistiskā programmēšana ir zinātne, kas nepārtraukti attīstās un mainās. Gadu gaitā apmācības process papildinās ar jaunām zināšanām, NLP pamatatziņas arvien vairāk ienāk mūsu ikdienas dzīvē. To plaši izmanto gan psihologi, gan biznesa konsultanti, gan pedagogi…

Citi raksti šajā sadaļā:
Sadaļa: NLP

Saistītie kursi

NLP praktiķis – trešdienu vakaros
No 11. septembra – klatiene. NLP ir mācība par personīgo meistarību. NLP dod iespēju iemācīties soli pa solim pārvaldīt SAVU smadzeņu darbību, emocionālos stāvokļus un veidot labas attiecības.
Komunikācijas meistarība (kursu NLP praktiķis 1. daļa)
No 13. augusta – tiessaiste. Prasme viegli saprasties ar citiem cilvēkiem nav tikai iedzimts talants, bet gan spēju kopums, kuru viegli var iemācīties jebkurš.
NLP praktiķis – sestdienās
No 14. septembra – klatiene. NLP ir mācība par personīgo meistarību. NLP dod iespēju iemācīties soli pa solim pārvaldīt SAVU smadzeņu darbību, emocionālos stāvokļus un veidot labas attiecības.