PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANAS CENTRS

Tev nemaksā, lai tu smagi strādātu. Patiesība, tev nemaz nemaksā par pūlēm. Tev maksā par rezultātiem. Tas nav par to, ko tu dari; tas ir par to ko tu paveic. Lerijs Vingets

Sākums » Resursi » NLP » NLP terminu vārdnīca

NLP terminu vārdnīca

 • Acu pieejas signāli – acu kustības noteiktos virzienos, kas norāda kuru (vizuālo, audiālo vai kinestētisko) reprezentatīvo sistēmu cilvēks izmanto konkrētajā brīdī.
 • Asociācija – iedziļināšanās notikumā, pārdzīvojumā. Asociējoties, cilvēks notikumu redz savām acīm un uztver ar visiem maņu orgāniem.
 • Audiāls – tāds, kas attiecas uz dzirdi.
 • Digitāls – tāds, kas attiecas uz loģisko uztveri (burtiem, skaitļiem, grafikiem, instrukcijām).
 • Disociācija – distancēšanās no notikuma, pārdzīvojuma. Disociējoties, cilvēks notikumu vēro un dzird it kā no malas.
 • Ekoloģija – rūpes par cilvēkam un viņa apkārtējai videi draudzīgas psiholoģiskām izmaiņām.
 • Enkurs –stimuls (vizuāls tēls, pieskāriens, skaņa, smarža, garšas sajūta, u.c.), kas saistīts ar kādu emocionālu pārdzīvojumu pagātnē, ar kura palīdzību var izsaukt kādreiz izjustas emocijas.
 • Enkurošana – process, kura rezultātā, kāds stimuls (pieskāriens, skaņa, tēls, u.c.) izsauc konkŗētu emocionālu reakciju.
 • Integrācija – harmoniska veseluma radīšana.
 • Instrumenti – paņēmieni, ar kuriem var risināt dažādas problēmas, veikt dažādus uzlabojumus. Instrumenti var būt, piemēram, NLP tehnikas
 • Kalibrēšana – prasme pamanīt un ”lasīt” neverbālos signālus sarunu biedrā – žestos, ķermeņa pozā, balsī, acu kustībās, sejas izteiksmē, ādas krāsā, elpošanā utt.
 • Kinestētisks – tāds, kas attiecas uz taustes, smaržas un garšas sajūtu.
 • Konteksta refreimings – kādas problēmas konteksta izmainīšana, tās saturu nemainot.
 • Loģiskie līmeņi – attiecībā uz apmācību, izmaiņām un komunikāciju R. Dilts izdalīja sekojošus loģiskos līmeņus – apkārtne, darbības, spējas, uzskati, būtība, garīgums.
 • Metafora – tēlaina izteiksmes forma ar salīdzinājumu- stāsts, pasaka vai anekdote.
 • Metapozīcija – novērotāja pozīcija, skats no malas.
 • Modelēšana – process, kura rezultātā tiek sīki izpētīta kāda cilvēka darbību secība. Modelēšana uzskatāma par NLP pamatu. NLP tehnikas ir veiksmīgu cilvēku modelēšanas rezultāts.
 • Modalitāte – sinonīms jēdzienam „sensorā reprezentatīvā sistēma”. Ir audiālā modalitāte, vizuālā modalitāte, kinestētiskā modalitāte. Modalitātes sīkāk dalās submodalitātēs.
 • NLP pamatpieņēmumi – uzskati, kas nosaka skatījumu uz sevi, savām iespējām, citiem cilvēkiem, notikumiem utt.
 • Nozīmes refreimings – attieksmes izmainīšana pret kādas problēmas vai notikuma nozīm.
 • Otrā pozīcija – pasaules uztvere no cita cilvēka redzes viedokļa.
 • Paterns – uzvedības, rīcības vai domāšanas veida sistemātiska atkārtošana. Šablons, stereotips.
 • Pielāgošanās – cita cilvēka uzvedības daļēja atkārtošana, ar mērķi pastiprināt raportu.
 • Pirmā pozīcija – pasaules uztvere tikai no sava redzes viedokļa.
 • Predikāti – vārdi, kas norāda uz reprezentatīvo sistēmu, kuru izmanto cilvēks.
 • Raports – uzticēšanās starp cilvēkiem, kas veidojas pielāgošanās procesa rezultātā.
 • Refreimings – cilvēka attieksmes izmainīšana par kādu parādību, notikumu utt, pašu notikumu neizmainot.
 • Reprezentatīvās sistēmas – veids, kā cilvēks uztver, glabā un kodē savā atmiņā informāciju.
 • Resursi – jebkuri līdzekļi, kuri var būt izmantoti, lai sasniegtu rezultātu: emocionāli stāvokļi, domu stratēģijas, pārdzīvojumi, cilvēki, notikumi, priekšmeti u.c.
 • Sekundārais izdevīgums – papildus „labumi”, kurus cilvēks iegūst no sev nevēlamas, vai pat kaitīgas uzvedības. Bieži sekundārais izdevīgums ir neapzināts un ir patiesais cēlonis, kāpēc cilvēks nevar mainīt savu uzvedību.
 • Sensors – jūtīgs, attiecināms uz sajūtu orgāniem.
 • Sensorais vērīgums – prasme, iemaņas pamanīt sīkas izmaiņas sarunu biedra uzvedībā , izskatā, domāšanas procesā utt.
 • Stratēģija – domu un darbību secība, lai sasniegtu rezultātu.
 • Submodalitātes – atšķirības cilvēka reprezentatīvajās sistēmās. Iekšējie subjektīvās pieredzes kodi, kas ļauj veikt izmaiņas vienas reprezentatīvās sistēmas ietvaros cilvēka pieredzē.
 • Trešā pozīcija – pasaules uztvere no neitrāla novērotāja pozīcijas.
 • Vadīšana – darbības, kuru rezultātā cits cilvēks vai cilvēki neapzināti maina savu uzvedību, savas darbības, sekojot jūsu uzvedībai un darbībām. Lai varētu vadīt, vajadzīga laba pielāgošanās.
 • Vadošā reprezentatīvā sistēma – dominējošā reprezentatīvā sistēma, kuru cilvēks izmanto visbiežāk.